۱۹ مهر

با توجه به تغییراتی که در سال 2015 بر روی استانداردهای مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی صورت گرفت، در اسفندماه سال 1396 توانستیم ویرایش های جدید را دریافت کنیم. تمدید گواهینامه مذکور در مردادماه سال 1397 صورت پذیرفته است.