خدمات فنی و مهندسی

ارائه خدمات فنی و مهندسی متنوع و با کیفیت مطلوب در زمینه کلیه امور مرتبط با نقشه برداری , ژئودزی , فتوگرامتری و سیستم های اطلاعات جغرافیائی و انجام طرحهای مطالعاتی و اجرائی متعدد در سطح کشور