فروش اقلام مازاد شرکت مهندسی سامان بیس

شرکت سامان بیس در نظر دارد لوازم مازاد انبار مرکزی خود را مطابق لیست پیوست از طریق مزایده عمومی و جدول زمان بندی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به فروش برساند