۱۹ مهر

در تیرماه سال 96 گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از سوی وزارت کار دریافت شد.